Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 

·         Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: " GDPR ") je webová stránka https://boxolop.tk (ďalej len: " správca "). 

·         Kontaktné údaje správcu sú:

            e-mail: [email protected]

 

·         Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokálne údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov, dôvod spracovania osobných údajov

 

·        Správca spracuváva osobné údaje ktoré mu boli poskytnuté. Poskytnuté osobné údaje nemusia byť pravdivo vyplnené, no napriek tomu budú spracované.

·        Spracovávané osobné údaje:

                        - Meno a priezvisko (zadanéívateľom)

                        - E-mailová adresa (zadané užívateľom)

                        - IP adresa

                        - Národnosť (pôvod IP adresy)

·        Dôvod spracovania osobných údajov je zamedzeniu zneužitia funkcií web stránky (pridávanie komentárov, hodnotenie, sťahovanie,...) a zabráneniu prípadnému útoku na stránku zamedzením opätovných pripojení sa k stránke z rovnakej IP adresy.
Ďalším dôvodom je vytváranie štatistík pre stránku ako počet unikátnych stiahnutí jedného súboru a podobne.

·        V prípade komentovania (hodnotenia) sa ukladá užívateľom zadané meno, e-mailová adresa, IP adresa a pôvod IP adresy (krajina) spolu s dátumom a časom.
V prípade sťahovania IP adresa a pôvod IP adresy (krajina) spolu s dátumom a časom.

·        Údaje zadané užívateľom sú údaje, ktoré nie je možné overiť a/alebo sa neoveruje ich pravosť a nemusia byť správne a/alebo nemusia byť pravé.

·        Verejne dostupné osobné údaje sú samotné hodnotie (hviezdičky), sprievodný komentár a meno a priezvisko spolu s dátumom

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

            1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

·         plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,       

·         splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,     

·         oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,     

·         Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.        

 

            2. Účelom spracovania osobných údajov je

·         plnenie právnych povinností voči štátu,     

·         zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.     

            3. Zo strany správcu nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.         

 

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 

Správca uchováva osobné údaje

·          po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).     

·         po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.     

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

·         Správca nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

·         Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym ďalším stranám či osobám. Osobné údaje ostanú tajne zachované v štatistikách stránky.

 

 

VI.

Vaše práva

 

Za podmienok stanovených v GDPR máte

1.      Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

2.      Právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR     

3.      Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR     

4.      Právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR ,     

5.      Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a     

6.      Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.   

Podmienky 1, 2 a 3 sa tieto práva nevzťahujú na weby bez registrácie. Nie je možné poskytnúť nikomu osobné údaje, nakoľko sa nedá identifikovať presná osoba. Zber dát je automatický pre všetkých užívateľov webovej stránky naraz.

Možnosť poskytnutia nazbieraných osobných údajov po dokázaní, že príslušná IP adresa skutočne patrí dotyčnej osobe.      

Na základe podmienky číslo 6 je možné zrušiť súhlas so spracovaním osobných údajov po dokázaní, že príslušná IP adresa skutočne patrí dotyčnej osobe.

Odvolať sa je možné e-mailom prípadne kontaktným formulárom priamo na stránke.

 

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára a/alebo používaním a/alebo prezeraním danej web stránky.

S týmito podmienkami súhlasite aj v prípade, že pokračujete v prezeraní web stránky bez zaškrtnutia súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

S týmito podmienkami súhlasite aj v prípade komentovania, hodnotenia, sťahovania či iného využívania webu.

 Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach

Osobitné podmienky platia pre samotné preklady. Je veľmi dôležité prečítať si podmienky pri inštalácii.

 

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 26.12.2020

 

 

 

Tools Up!
100%
Lust from Beyond
30%
Orwell
10%
Maid of Sker
20%
Visage
100%
Layers Of Fear 2
100%
Superliminal
100%

Posledná aktualizacia: 25. 02. 2022 v 12:20